Kodeks pracy a telepraca

Praca może być wykonywana regularnie poza zakładem pracy, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Powyższy przepis z kodeksu pracy jest doprecyzowany definicją, że telepracownikiem jest pracownik, który wykonuje pracę w określonych wyżej warunkach i przekazuje pracodawcy wyniki pracy, w szczególności za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Polski Kodeks Pracy w charakterystyczny dla siebie sposób opisuje możliwości organizowania telepracy. W efekcie brak elastyczności zapisów powoduje, że ich wprowadzenie jest głównym hamulcem telepracy w Polsce. Kodeks normuje, że warunki stosowania telepracy przez pracodawcę określa się w porozumieniu zawieranym między pracodawcą i zakładową organizacją związkową. Biorąc pod uwagę generalną zasadę, że praca w charakterze zdalnym musi wynikać z dobrowolnej decyzji pracownika, to nakaz uzgodnień związkowych wydaje się co najmniej dziwny. Pracodawca jest ograniczony w możliwości swobodnego przekwalifikowania pracownika ze stanowiska stacjonarnego na stanowisko związane z telepracą. Pracownicza odmowa nie może stać się powodem zwolnienia z pracy. Kodeks Pracy wylicza szereg obowiązków pracodawcy wobec telepracownika. Pracodawca jest obowiązany dostarczyć telepracownikowi sprzęt i ubezpieczyć go. Rolą pracodawcy jest pokrycie kosztów instalacji, serwisu, eksploatacji i konserwacji sprzętu oraz udzielenie telepracownikowi pomocy technicznej i niezbędnych szkoleń. Najbardziej kuriozalne przepisy związane są z bezpieczeństwem i higieną pracy. Kodeks Pracy stanowi, że w przypadku świadczenia pracy w domu pracownika, pracodawca realizuje wobec pracownika obowiązki wynikające z przepisów BHP. Spod tego obowiązku wyłączono dbałość o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń oraz obowiązek zapewnienia telepracownikowi urządzeń higieniczno-sanitarnych. Efektem takiego ujęcia obowiązków pracodawcy wobec telepracownika jest fakt ponoszenia przez pracodawcę odpowiedzialności za stan bezpieczeństwa i higieny pracy. Jedynym skutkiem takich rozwiązań jest niemal całkowite marginalizowanie telepracy w umowach o pracę i zatrudnianie zdalnych specjalistów w ramach umów o dzieło, zleceń bądź umów z osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą.

Comments are closed.

Linki do ciekawych stron

Niskoprofilowane wanny wychwytowe różne wymiary.